Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Sài Gòn - Thành Phố Mới Bình Dương

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Sài GònThành Phố Mới Bình Dương

1
19-01-2021
13:00